Giúp bệnh nhân hiểu về ê buốt răng (quá nhạy cảm ngà)

Video này cho thấy thuyết thủy động học của Brännström trong nhạy cảm ngà.

Yếu tố gia tăng nguy cơ

Thảo luận với bệnh nhân của bạn nếu họ có bất kỳ các yếu tố gây nguy cơ nào dưới đây 

Diễn Biến Của Bệnh

Trượt để cho bệnh nhân xem tiến triển củanhạy cảm ngà