Giúp Bệnh Nhân Hiểu Về Xói Mòn Men Răng

Yếu tố gia tăng nguy cơ

Thảo luận với bệnh nhân của bạn nếu họ có bất kỳ các yếu tố gây nguy cơ nào dưới đây 

Diễn Biến Của Bệnh

Kéo xuống để cho bệnh nhân xem tiến triển của sự xói mòn răng